Kategoriler
Üniversite

+10

Bu yazı ilk kez 2013 yılında yayınlanmıştır.

Değerli Meslekdaşlarım,

Bugüne değin Üniversitemize ilişkin olarak sizinle çeşitli yazılar vesilesiyle paylaştığım düşüncelerimi, projelerimi ve tasarımlarımı derli toplu bir metin olarak görüşlerinize sunmak uygun olur diye düşündüm. Bu amaçla 10 maddeden oluşan bir metin hazırladık. Hiç kuşkusuz üniversitemize ilişkin bütün sorunları ve öngörüleri on maddede ifade edebilmek fazlasıyla iddialı bir yaklaşım olurdu. Böyle bir iddiamız yok tabii ki. Aslında hiç kimse üniversiteye ilişkin bütün sorunları ve çözüm yollarını bildiğini ileri süremez. “Ben bu işi bilirim”, dahası “benden başka kimse bu işi bilmez!”  edasıyla karşınıza çıkanlara kuşkuyla ve biraz da hayretle baktığınızı biliyorum. Her şeyden önce böyle bir yaklaşım “üniversite” kavramıyla ve varoluş sebebimizle bağdaşmaz. Ancak, ortak aklın harekete geçmesi ve sağlıklı bir tartışmaya platform oluşturması bakımından rektörlük seçimlerinde bir çeşit gelenek haline gelmiş bu tür metinlerin faydalı olduğunu da söyleyebiliriz.

Saygılarımla.

10+ 

 1.           ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AYNI ZAMANDA BİR ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ OLACAKTIR

 • Üniversitemizde bilimsel araştırmaların en üst düzeye ulaşabilmesi için gerekli “akademik iklim” oluşturulacaktır.
 • Sanat eğitimi ve sanat alanında yaratıcılık akademik iklimin ayrılmaz ve bütünleyici bir parçası olarak kabul edilecektir.
 • Lisansüstü eğitime gereken önem verilecektir.
 • Akademik personelin yurtdışına gönderilmesi teşvik edilecek ve bu konudaki düzenlemeler daha esnek hale getirilecektir.
 • Her bölümde, öğretim elemanlarının  açıköğretimle ilgili iş yüklerini hafifletecek, onlara yardımcı olacak destek birimleri kurulacaktır. Bu konuda bölüm sekreterlerinin görev tanımları genişletilecektir.
 • Projelerde araştırma asistanı çalıştırılabilmesi için yeterli maddi olanaklar yaratılacaktır.
 • Her fakültede proje çalışmalarında rehberlik yapacak proje koçluğu sistemi getirilecek ve proje koçlarına bu hizmetlerinden dolayı gerekli teşvikler sağlanacaktır.
 • Araştırma merkezlerinin daha etkin ve disiplinler arası bir yaklaşımla çalışan merkezler haline gelmesi için gerekli adımlar atılacaktır.
 • “Anadolu Üniversitesi Yayınevi” kurulacaktır.
 • Kütüphanemiz dijital ortama taşınacak ve her öğretim elemanına verilecek elektronik kitap okuyucu (e-reader) ile  kaynaklara etkin erişim sağlanacaktır.
 • Eskişehir’in yüksek hızlı trenle kolayca ulaşılabilen İstanbul, Ankara, Bursa, Konya ve Kayseri gibi ticari ve ekonomik bakımdan güçlü illerin tam ortasında yer aldığı göz önüne alınarak, ülke ekonomisinin büyük bir kısmını oluşturan bu illeri Üniversite olarak destekleyecek bir vizyonumuz olacak ve bu çerçevede  “İnovasyon Merkezi” kurulacaktır.

2.          ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÇAĞDAŞ VE DEMOKRATİK BİR YÖNETİM  ANLAYIŞINI TEMEL ALACAKTIR

 • Üniversitemizin tüm stratejilerinde ve kararlarında önce Eskişehir’e sonra dalga dalga bölgemize, ülkemize, komşularımıza ve tüm insanlığa faydalı olmasını mümkün kılacak bir vizyon benimsenecektir.
 • Şeffaflık ve hesap verebilirlik sadece biçimsel bir zorunluluk olarak değil, hukukun üstünlüğü ilkesinin bir gereği olarak kurum kültürünün esaslı bir unsuru haline getirilecektir.
 • Olumlu ve özerk yönetişim temel ilkemiz olacaktır.
 • Görevlendirmelerde ehil olma ve yetenekli bulunma özellikleri göz önünde tutulacaktır.
 • Üniversite birimlerinin yönetilmesinde yetkilendirme ve sorumluluk esasları gözetilecektir.
 • Öğretim elemanları ve diğer personel ile çok yönlü iletişim kurulacak ve iletişim kanalları sürekli açık tutulacaktır.
 • Anadolu Üniversitesi Mobbing Önleme  Kurulunun özerkliği artırılacak, çalışanlar mobbing konusunda bilgilendirilecek ve mobbing mağdurlarına her türlü destek (psikolojik yardım, hukuksal danışmanlık vb.) sağlanacaktır.
 • Çalışanların Üniversitemize olan aidiyet duygusunun geliştirilmesi için çaba gösterilecektir.

3.          KADIN ÇALIŞANLARIMIZ VE ÇALIŞANLARIMIZIN ÇOCUKLARINA İLİŞKİN SORUNLAR ÖNCELİKLİ KONULAR ARASINDA YER ALACAKTIR

 • Kampüslerimizde yeni kreşler kurulacak  ve kreş koşullarında iyileştirme sağlanacaktır.
 • Mesai saatleri ve okul tatillerinde Üniversitemiz çalışanlarının  çocuklarıyla ilgilenilebilmesi, çocukların sosyal gelişimine destek sağlanabilmesi ve yabancı dillerinin geliştirilmesi için   tam zamanlı  “Çocuk Kulübü”  ve  “Çocuk Yaz Okulları” kurulacaktır.
 • Kampüsteki devlet okullarının koşullarının  iyileştirilmesi ve  kalitesinin artırılması için girişim başlatılacaktır.
 • Kadın çalışanlarımız başta olmak üzere personelimizin  her türlü ailevi sorununa destek verebilecek “Aile Danışmanlık Birimi” oluşturulacaktır.

4.          AÇIKÖĞRETİM ULUSAL SINIRLARIMIZIN ÖTESİNDE ETKİNLİĞİ OLAN KÜRESEL BİR HİZMET OLARAK YÜRÜTÜLECEKTİR

 • Açıköğretim Balkanlar, Ortadoğu ve  Orta Asya öncelikli olmak üzere tüm kıtalarda öğrencilere sahip olacak ve Türkçe’nin yanı sıra diğer dillerde de eğitim verebilmesi için uluslararası hukuka ve teamüllere uygun girişimler başlatılacaktır.
 • Açık ve uzaktan öğretim tekniğine uygun lisansüstü programlar açılacaktır.
 • Açık ve uzaktan öğretimde  eğitim kalitesinin  artırılmasına dönük düzenlemeler  yapılacak ve buna ilişkin bir AR-GE birimi oluşturulacaktır.
 • Açıköğretim öğrencilerine verilen kayıt, sınav, eğitim-öğretim ve diğer hizmetlerin modern bir teknolojik alt yapı içerisinde yürütülebilmesi için seçenekler oluşturulacaktır.
 • Bütün fakülte ve yüksekokulların örgün eğitimden doğan sorumlulukları zayıflatılmaksızın açıköğretim ile sağlıklı bir entegrasyon içinde olmalarına çalışılacaktır.
 • Açıköğretim diplomalarının uluslararası düzeyde tanınırlığı sağlanacaktır.
 • Açıköğretim binaları kurumsal kimliğimize uygun hale getirilecek ve büro personelinin çalışma koşulları iyileştirilecektir.

5.          AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİMİZİN ÇALIŞMA KOŞULLARI VE ÖZLÜK HAKLARINDA İYİLEŞME SAĞLANACAKTIR

 • Akademik yükseltme ve atamalarda görev yapmakta olan “Değerlendirme Komisyonu” lağvedilecektir.
 • Atamalarda mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla ölçütler yeniden gözden geçirilecek, atama ölçütlerinde alanın niteliklerine uygun olarak gereken düzenlemeler yapılacaktır. Güzel Sanatlar Fakültesi ve Devlet Konservatuvarında görevli  öğretim elemanlarının atama kriterleri alanın niteliklerine uygun bir şekilde yeniden belirlenecektir.
 • Doçentlik sınavının eser aşamasında başarılı olmuş yardımcı doçentlerden  yeniden atama dosyası istenmeyecektir.
 • Akademik ve idari personelin özlük hakları konusunda yargı organlarınca lehlerine verilmiş ve istikrar kazanmış içtihatları idaremiz tarafından kendiliğinden uygulanacaktır. Bu konuda personelimiz dava açmaya zorlanmayacaktır.
 • Döner sermaye katkı paylarının dağıtımı konusunda yürürlükteki hukuk kuralları çerçevesinde adaletli ve yalın bir düzenleme yapılması yoluna gidilecektir.
 • Emekliye ayrılmış öğretim elemanlarımız insan kaynaklarımızın değerli bir unsuru olarak kabul edilerek, deneyimlerinden her alanda verimli bir şekilde yararlanılmaya devam edilecektir.
 • Sanayi işbirlikleri ile projelerden gelir elde edebilmenin önündeki engeller kaldırılacaktır.
 • Personel memnuniyeti anketlerle belirlenecek  ve iyileştirme süreci takip edilecektir.
 • Personelin hukuki sorunlarına cevap vermek üzere  hukuk danışmanlığı bürosu kurulacaktır.
 • Mavi Hastane şu andaki atıl ve verimsiz durumundan kurtarılacaktır.
 • Çalışanların üniversite üst yönetimine  tam ulaşabilirliği sağlanacaktır.

 6.          ÜNİVERSİTEMİZİN FİZİKSEL KAPASİTESİ ARTIRILACAK VE MEVCUT DURUM İYİLEŞTİRİLECEKTİR

 • Yurtlar Bölgesi Yunusemre kampüs alanı içine dahil edilerek kampüsümüzle bütünleştirilecektir.
 • İkieylül Kampüsünün şehir merkezi ve Yunusemre Kampüsüyle ulaşım sorunu çözülecektir.
 • Bütün kampüslerimizde  akıllı ve çevreci teknolojiler kullanılacaktır.
 • Öğretim üyelerinin sessiz, rahat ve konforlu bir odada çalışma hakları temel bir hak olarak değerlendirilecektir.
 • Derslikler ve amfiler ileri teknoloji ile donatılacaktır.
 • İki Eylül Kampüsüne yeni bir öğrenci yurdu inşa edilecektir.
 • Amfisiz fakülte kalmayacaktır.
 • Araştırma laboratuvarlarının  sayı ve kalitesi artırılacaktır.
 • İkieylül kampüsü öğretim elemanları ve öğrencilere yönelik  sosyal donatı alanlarıyla zenginleştirilecektir.
 • İkieylül kampüsüne Esentepe tarafından da giriş yapılabilmesi sağlanacaktır.

7.           DİPLOMA  VE SERTİFİKALARIMIZ DÜNYA ÇAPINDA GEÇERLİ OLACAKTIR

 • Dünyanın mega üniversiteleri arasında yer alan Üniversitemiz akreditasyon veren bir üniversite olacaktır.
 • Mesleki Yeterlilikler Sistemine önem verilecek, bu çerçevede personel belgelendirme ve eğitim konularındaki faaliyetler artırılacaktır.

8.           EĞİTİM-ÖĞRETİM UYGULAMALI YAPILACAKTIR

 • Kampüslerimizde öğrencilerimizin gelir elde etmelerini sağlayacak ve girişimcilik yeteneklerini geliştirmelerini teşvik edecek “Girişimcilik Atölyeleri” kurulacaktır.
 • Öğrencilere çeşitli konularda hobi  kursları (yemek yapımı, butik pastacılık, dekorasyon  vb.) açılacaktır.
 • Üniversite içinde pek çok organizasyonun gerçekleştirilebileceği bir sanat sokağı oluşturulacaktır.
 • Her fakülte ve yüksekokulda öğrenci ve öğretim elemanlarının uygulamadaki profesyonellerle bir araya gelebilecekleri  “profesyonel gelişim birimleri” kurulacaktır.
 • Öğrencilere birinci sınıftan itibaren kariyer hizmetleri ve danışmanlığı sağlanacaktır.
 • Öğrencilerin kolaylıkla staj imkanı bulabilmesi için gereken destek sağlanacaktır.
 • Öğrencilere kişisel gelişim eğitimleri sağlanacaktır.
 • Eğitim ve öğretimde simülasyon, akıllı tahta vb. teknolojik uygulamalar yaygınlaştırılacaktır.

9.          TÜRKİYE’NİN EN GELİŞMİŞ BİLGİ-İŞLEM ALT YAPISI  KURULACAKTIR

 • Türkiye’nin en güçlü bilgi-işlem alt yapısına sahip olma zorunluluğumuz dikkate alınarak teknoloji yönetimi konusunda bir politika oluşturulacaktır.
 • Elektronik doküman yönetimi sistemine geçilecektir.
 • Öğretim elemanlarının kişisel web ve blog sayfası hazırlayabilmeleri için gerekli teknik altyapı oluşturulacak ve bu konularda danışmanlık hizmeti verilecektir.
 • Modern bir öğrenci bilişim sistemi kurulacaktır.

10.       ÇEVRECİ KAMPÜS ANLAYIŞINDAN ÖDÜN VERİLMEYECEKTİR

 • Tramvay durağı ile Yunusemre kampüsü arasında ve kampüs içinde  elektrikli araçlarla ulaşım imkanı sağlanacaktır.
 • İki kampüsümüzün bisiklet yoluyla birleşmesini sağlayacak girişimler başlatılacaktır.
 • Her iki kampüsümüze de kafe olarak işletilmek üzere “kış bahçeleri” yapılacaktır.
 • Üniversitemize ve şehrimize yakışır büyük ölçekli botanik bahçeleri oluşturulacaktır.
 • Otopark sorununu ortadan kaldıracak, donanımlı otoparklar inşa edilecektir.
 • Kampüslerimizin her noktası engellilerin erişimine uygun hale getirilecektir.
 • Tüm binalarda enerji tasarrufu ile ilgili önlemler alınacak, akıllı sistemler yardımıyla özellikle binaların ısıtılmasında görülen kaynak israfının önüne geçilecektir.
 • Üniversitemizin kendi enerjisini üretebilmesine yönelik ve yenilenebilir enerji ile ilgili girişimler başlatılacaktır.
 • Bütün kampüslerimizi kapsayan modern bir güvenlik sistemi için gerekli teknik altyapı kurulacaktır.

Geliştirici: Recai Dönmez

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde öğretim üyesiyim. Eskişehir'de yaşıyorum. Burada başta "Eskişehir" olmak üzere, genel olarak şehir, sanat, kültür, üniversite, gezi izlenimleri ve "ne olacak bu memleketin hali?" konularında yazılarıma rastlayabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s